Privacy


Nimus vindt jouw privacy belangrijk

Privacy


Nimus hecht veel waarde aan een goed beheer van je privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met je (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel wij de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerken.

 

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden om een offerte uit te brengen voor de door jou gevraagde vertaaldiensten. Ook voor de uitvoering van de gevraagde diensten kun je je persoonsgegevens en die van derden aan ons verstrekken.

Je persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je ons toestemming hebt verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • Het uitvoeren van diensten
  • Het verzenden van mailings
  • Het doen van marktonderzoek
  • Het informeren over nieuwe diensten
  • Het uitnodigen voor bijeenkomsten

Wilt je geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kun je je toestemming intrekken.  Toestemming intrekken kan door verzending van een mail met als onderwerp “Intrekking toestemming” naar het mailadres info@nimus.nl.

 

De beveiliging van je persoonsgegevens

Voor de beveiliging van je persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van je persoonsgegevens door het principe van need to know te hanteren bij de uitvoering van een dienst en alleen die personen toegang tot jouw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan je verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Je persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd conform de wettelijke eisen. Daarnaast worden je persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Je rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het mailadres info@nimus.nl kun je gebruik maken van je rechten als betrokkene onder de AVG. Je hebt onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van je persoonsgegevens
  • recht op verwijdering van je persoonsgegevens
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens
  • recht op dataportabiliteit

Wij zullen je verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om je verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van je verzoek(en) zullen wij dit motiveren.

Afhankelijk van de tijd en inspanning die je verzoek ons kost, kunnen we van jou een kleine bijdrage vragen ter dekking van de administratieve kosten.

 

Verlies van je persoonsgegevens

Nimus heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij jouw persoonsgegevens verloren raken en er ernstige schade in je persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij je daar terstond over informeren.

 

Cookies

Nimus maakt gebruik van verschillende cookies, zodat we onze dienstverlening constant kunnen verbeteren. Als bezoeker kun je ten alle tijden de gewenste cookievoorkeuren aanpassen.

 

Functionele cookies

Nimus gebruikt functionele cookies voor een optimale technische werking van de website.

 

Analytische cookies

Nimus gebruikt Google Analytics om het gedrag van bezoekers op onze website te analyseren. Met deze gegevens kunnen we onze website optimaliseren en beter aanpassen aan de wensen van de bezoeker.

 

Advertentiecookies

Nimus gebruikt advertentiecookies om bezoekers van onze website relevante advertenties te kunnen aanbieden.

 

Contact

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien je toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt je een klacht indienen bij ons via: info@nimus.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kun je je, bij ontevredenheid over de afhandeling van je verzoek(en), wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Nimus behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Europese privacywetgeving. Op onze website vind je de meest actuele versie van onze privacyverklaring.